Suntažu vidusskolā bibliotēka darbojas jau kopš 1956.gada. Bibliotēkas darbība:

  1. Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu, daiļliteratūras un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite un apstrāde.
  2. Skolēnu, skolotāju, tehnisko darbinieku, studentu, pagasta iedzīvotāju informacionālā un bibliotekārā apkalpošana.
  3. Jaunākās literatūras popularizēšana.
  4. Sadarbība ar visu mācību priekšmetu skolotājiem, tematisko bibliotekāro stundu organizēšana un vadīšana.
  5. Tematisko pēcpusdienu, bibliotēkas nedēļas organizēšana.
  6. Palīdzība skolēniem projektu izvēlē, materiālu meklēšanā, darba izstrādē.
  7. Skolēnu, vecāku iesaistīšana lasīšanas programmā „Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”.

Skolēni piedalās dažādās aktivitātēs, kurus organizē izdevniecība „Zvaigzne”, kas saistīti ar lasīšanu, „Zaļā josta”- makulatūras vākšanas akcija. 2013.gada 29.maijā  Latvijas Universitāte pirmo reizi Latvijā organizēja Lasīšanas dienu, kurā aktīvi iesaistījās visi Suntažu vidusskolas skolēni, skolotāji. Kopš 2006.gada skolas bibliotēka piedalās lasīšanas programmā „Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”, katru gadu  apmēram 100 lasītāju. <<<Bibliotēkas reglamentu skatīt šeit>>> <<<Bibliotēkas lietošanas noteikumus skatīt šeit>>>