Par mūsu skolu

Suntažu vidusskolas mācību un audzināšanas darba pamatmērķis un prioritārie uzdevumi 2018./2019. mācību gadam:

Pamatmērķis

Nodrošināt mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm

 Prioritārie uzdevumi:
  1. Mācību materiālu un moderno tehnoloģiju jēgpilna izmantošana, veidojot uzdevumus, kas saistīti ar mūsdienu aktualitātēm
  2. Izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei
  3. Pilnveidot mācību darba diferenciācijas sistēmu - darbu ar talantīgajiem bērniem un bērniem, kam nepieciešami atbalsta pasākumi
  4. Veicināt skolēnu nacionālās identitātes veidošanu, iesaistoties Latvijas simtgadei veltītajos pasākumos

SUNTAŽU VIDUSSKOLAS NOLIKUMS >>> skatīt Suntažu vidusskolas Nolikumu šeit <<<

Suntažu ģerbonis

Adrese un kontakti

Direktors: Mārtiņš Leja, tel. 65037319

Lietvede: tel. 65037095, 26459434

Fakss: 65037095

E-pasts: suntazi_vsk@ogresnovads.lv

Adrese: Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060

Norēķinu rekvizīti

Rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90000024370,
norēķinu konts:
LV 58 UNLA 0033300130801,
AS SEB banka

Kā mūs atrast

© 2015 Suntažu vidusskola. Visas tiesības aizsargātas.